Youth Thammathayat Training Program

ดาวน์โหลดระเบียบการอบรม, ใบสมัคร และคำขานนาค

โครงการอบรมธรรมทายาท

มิใช่เป็นเพียง การบวชตามประเพณี แต่เป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะต้องฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะฝึกอบรมนิสัยตามหลักสูตรความดีสากล 5 ประการ ตั้งแต่ เรื่องความสะอาด, ความฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกให้มีความสุภาพ ฝึกให้มีความตรงต่อเวลา ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มสติปัญญา นอกจากนี้ ยังฝึกฝนในเรื่องความเคารพ ความอดทน การบริหารปัจจัยสี่ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี มีศีลธรรมเป็นหลักประกันให้การดำเนินชีวิตถูกต้องและดีงาม

News update

Post Image

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 (โครงการบวชนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน)

โอกาสดี…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
โครงการภาคฤดูร้อน
อบรมวันที่ 3 เมษายน – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
………………………………
โครงการภาคฤดูฝน
อบรมวันที่ […]

Post Image

สามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 23 ภาคฤดูร้อน

อบรมระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ […]

Follow us on facebook