Youth Thammathayat Training Program

ดาวน์โหลดระเบียบการอบรม, ใบสมัคร และคำขานนาค

โครงการอบรมธรรมทายาท

มิใช่เป็นเพียง การบวชตามประเพณี แต่เป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะต้องฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะฝึกอบรมนิสัยตามหลักสูตรความดีสากล 5 ประการ ตั้งแต่ เรื่องความสะอาด, ความฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกให้มีความสุภาพ ฝึกให้มีความตรงต่อเวลา ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มสติปัญญา นอกจากนี้ ยังฝึกฝนในเรื่องความเคารพ ความอดทน การบริหารปัจจัยสี่ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี มีศีลธรรมเป็นหลักประกันให้การดำเนินชีวิตถูกต้องและดีงาม

News update

Post Image

สามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 11 Summer Program

ปิดเทอมทางโลก ปิดเทอมทางธรรม
หลักสูตรที่ทำให้บุตรหลานเป็นทั้งคนเก่งและคนดี
อบรมระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. […]

Post Image

อุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 47 (บวชนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน)

ครั้งหนึ่งในชีวิต…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
โครงการภาคฤดูร้อน
อบรมวันที่ 25 มีนาคม – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
………………………………
โครงการภาคฤดูฝน
อบรมวันที่ […]

Follow us on facebook